COVID-19 در حال ساخت 'Magic: The Gathering' بازی را تغییر می دهد

ویروس کرونا ویروسی منجر به انفجار بازی های آنلاین شده است ، و باعث شده است که جادوگران سازنده 'سحر و جادو' برخی از ممنوعیت های کارت را اجرا کند.