شراب 'Ménage à Trois' سرانجام گفته شد تا جلوی شجاعت خود را بگیرد

طبق یک هیئت مشاوره مستقر در انگلستان ، بازاریابی نوشیدنی نباید مشروبات الکلی و رابطه جنسی را به هم پیوند دهد. این خبر بدی برای شراب سازی با مضمون سه نفری است.