تاریخچه مختصر وندی ویلیامز در بورپینگ و فرت در تلویزیون

مجری برنامه گفتگوی صریح این هفته در تلویزیون شکست ، اما با اولین بار انداختن بیسکویت های هوایی روی دوربین فاصله زیادی دارد.