'Hold the Dark' وحشیانه ترین فیلم Netflix است

در پی موفقیت خود با 'اتاق سبز' ، اولین فیلم جرمی سالنیه با بودجه کلان ، دور شدن معقول از کارهای گذشته وی است.

CHRISTEENE 'تروریسم را بکشید' پیرو فرقه ایجاد می کند

با ترکیبی از اکتان بالا از رپ ، رینگ ، و همه کابوس های کودکی خود.