مردان مستقیم که با زنان ترنس رابطه برقرار می کنند

تصویرگری توسط النور داوتی

FYI

این داستان بیش از 5 سال قدمت دارد.

هویت تمایل به برقراری رابطه جنسی با زنان ترانس مترادف با لغو ننگ در برابر دوست داشتن آنها نیست.
  • مقالات جالب