یک TikToker این گل 'نفس شیطان' را بو کرد و به طور تصادفی خودش را مخدر کرد

او ناخودآگاه اسکوپولامین ، یک توهم زا قدرتمند و مخدر بالقوه کشنده را استنشاق کرده بود