ظهور و سقوط نوکیا 3310 ، جالب ترین تلفن همیشه

چگونه تیمی از بیست سالگی فنلاندی وسیله ای نمادین و غیر قابل تخریب را ایجاد کردند.