در اینجا نحوه بی خانمان بودن شهرها را غیرقانونی می دانند

گزارش جدیدی در مورد 187 شهر شهری و روستایی حاکی از افزایش چشمگیر قوانین ضد بی خانمان با هدف بیرون راندن مردم از خیابان است.

صحنه هایی از The Hole ، با شکوه ترین نوار همجنسگرا در سن دیگو

این مکان با فاسدترین نوار همجنسگرایان کشور فاصله دارد ، اما تقریباً در حد کامل جنون است و برای آن بسیار بهتر است.