زیبا در صورتی: چگونه یک رنگ برای نشان دادن یک جنسیت ظاهر شد

از طلوع دم انگشت گلگون هومر ، تا صورتی تکان دهنده السا اسکیاپارلی ، تا 'صورتی شدن' دخترانگی ، این رنگ تاریخی طولانی و به طرز شگفت آور براندازی دارد.