چگونه می توان از بمب هسته ای جان سالم به در برد

اگر در منطقه انفجار نیستید ، فکر نمی کنید این حکم اعدام باشد.