آهنگ خودکشی شما چیست؟

آیا می توانید تصور کنید که انتخاب یک مسیر اشتباه برای خودکشی چگونه انتخاب کننده باشد ؟!