'جنگ ستارگان: اسکادران' تقریباً وارث 'TIE Fighter' است که به دنبال آن هستید

EA سرانجام طرفداران بازی جنگ ستارگان را که سالهاست می خواهند به ما می دهد.