دقیقاً چه اتفاقی می افتد وقتی بیضه را بیرون می آورید و چگونه آن را اصلاح می کنید

با کنجکاوی بیمارگونه و وقف روزنامه نگاری خدمات عمومی ، ما یک جراح ارولوژی دستگاه تناسلی تماس گرفتیم تا بفهمد چه اتفاقی می افتد وقتی توپ را باز می کنید.