من سعی کردم پول 'آشکار' کنم - در اینجا نحوه رفتن آن آمده است

کارشناسان فراوانی و مربیان تجلی ادعا می کنند می توانید پول نقد جذب کنید

نوشتن یک جلد نامه مکنده. در اینجا چگونگی کمتر دردناک کردن آن آورده شده است

در اینجا چگونگی صحبت کردن در مورد خودتان وجود دارد ، بدون اینکه به نظر برسد مانند روباتی که برنامه ریزی کرده است لاف بزند.