کامیون های تحویل اداره پست همچنان آتش می گیرند

صدها کامیون نمادین تحویل اداره پست در سالهای اخیر به دلیل ناوگان 30 ساله و بحران بودجه تولیدی در آتش سوختند.