هر نوع تجارت را شروع نکنید ؛ همکاری مشترک کارگری را شروع کنید

تعاونی های کارگری باعث می شود کارمندان برای موفقیت شرکت خود سرمایه گذاری کنند - به معنای واقعی کلمه - و پایان می دهند ، رئیس یک دلار می کند ، من یک سکه می سازم.