ما با شخصی که فیلم های شاركنادو را نوشت ، گفتگوی جدی داشتیم

'اساساً ، این مسئله تهیه یک داستان بود که عنوان' Sharknado 'را توجیه کند. و این همان کاری است که من کردم. '