چرا کارن های آمریکا اینقدر با این مارک دکوراسیون داخلی وسواس دارند؟

چرا یک دیوانگی تغذیه برای مارک Maxxinista در یک مسیر بازی GameStop-meet-wine-mom وجود دارد.

بازدید از کافه ای که خیلی خوب است فراموش می کنید که توسط یک فرقه اداره می شود

Deli Yellow of Katoomba توسط دوازده قبیله متعلق و اداره می شود. از جمله ، آنها در مورد 'تولید ارتش متشکل از 144000 باکره مرد ، که راه را برای دومین آمدن مسیح آماده می کنند'.