چهره ای که همه درباره آن خواب می بینند

'این مرد' ، همانطور که مرتباً به او اشاره می شود ، اولین بار در سال 2006 در نیویورک ظاهر شد ، وقتی یک روانپزشک چهره مردی را که مکرراً در رویاهای خود ظاهر شده بود ترسیم کرد.