4chan ظاهراً در آخر هفته کاربری را برای بریدن بخشی از انگشتان پا انجام داده است

این مکان به نام 4chan وجود دارد که قطع انگشت پا باعث خنک شدن شما می شود.

پشت حساب توییتری که مستند شدن ایتالیایی ها درباره غذا شدن است

جهنم مانند یک ایتالیایی خشم و عصبانیت ندارد که ببیند شما به موزارلا بی احترامی می کنید.