YouTube در حال پایان دادن به تعداد مشترکین گوشت گاو است

ابزارهای شمارش زنده مشترکین مانند ابزاری که توسط Social Blade ارائه شده است ، از اوت ماه غیرممکن است ، زمانی که YouTube قصد دارد تعداد مشترکان صورت عمومی را کوتاه کند.