ما با خالق مشترک مارسل شل ، نرم تنان محبوب اینترنت صحبت کردیم

مصاحبه ای با دین فلیشر کمپ ، خالق مشترک فیلم 'مارسل پوسته با کفش های پوشیده'.