بایگانی Geocities اینترنت اولیه را زنده می کند

برای طرفداران انیمه بیایید ، برای Spice Girls MIDI ها بمانید

هکری که آرشیو پارلر را توضیح می دهد که چگونه این کار را انجام داده است (و آنچه در ادامه می آید)

هکر ، donk_enby ، توضیح داد که او فقط آنچه در دسترس عموم بود را خراش داد: 'من امیدوارم که بتوان از آن برای پاسخگویی مردم و جلوگیری از مرگ بیشتر استفاده کرد.'