‘Kevin Can F ** k Helfelf’ می خواهد Tropes زن ستیز Sitcom را بکشد

'همسر کمدی' انتقام خود را از این طنز هیجان انگیز AMC می گیرد و این شباهت به هر چیز دیگری در تلویزیون ندارد.