آلک هولوکا ، توسعه دهنده 'شب در جنگل' درگذشت

سازنده بازی اخیراً به سو abuse استفاده جنسی متهم شده بود.